Aan onze regering en Kamerleden

maandag 18 november 2013 Martijn Messing 2 reacties 455x gelezen

Dinsdag 19 november ligt het belastingplan 2014 voor. Daarin is de uitwerking van het Energieakkoord opgenomen. Ik wil u hierbij nog wat stof tot nadenken geven, voordat u stemt.

Urgentie tot handelen

In vrijwel iedere gemeente is de afgelopen drie jaar een initiatief ontstaan dat aan de slag wil met lokale duurzame energie. Het dringt bij steeds meer mensen door dat de wereld voor uitzonderlijke vraagstukken staat. Bernice Notenboom en Andre Kuipers laten in hun recente documentaires geen twijfel over de urgentie tot aanpak van klimaatopwarming bestaan. Het is alle hens aan dek en daarom starten mensen lokaal, in hun eigen buurt, binnen hun eigen cirkel van invloed.

 

Lokale duurzame energie is meer dan CO2-reductie

Laten we er niet omheen draaien. Het is gewoon crisis en dat wordt versterkt door demografische ontwikkelingen in veel kleinere kernen, wijken en dorpen pijnlijk zichtbaar. De woningmarkt zit op slot, bouwbedrijven gaan failliet, winkels sluiten dagelijks de deuren, net als publieke voorzieningen zoals buurthuizen, bibliotheken en zwembaden. Tijden veranderen snel, heel snel.

Een gemiddeld dorp van 10.000 huishoudens ziet jaarlijks 16 miljoen euro aan kosten voor elektriciteits- en gasverbruik uit het dorp verdwijnen terwijl de techniek er is om dit geld lokaal te houden met reductie en lokale productie. Dat is goed voor de werkgelegenheid, de woningwaarde, de koopkracht en het vestigingsklimaat. Als ieder dorp of wijk dit zou doen dan gebruiken we de investeringskracht van 13 miljard euro aan energie-uitgaven van alle 7,5 miljoen huishoudens in Nederland per jaar om onze vastzittende economie weer los te trekken. In plaats van deze kasstroom optimaal te benutten, maakt u de energielasten nu alleen maar hoger.

 

Waar gaan de miljarden € opslag duurzame energie naartoe?

Eigenlijk had het ETS (emissiehandelsysteem) allang moeten werken, maar vanwege geopolitieke belangen durft de EU niet te kiezen en moet u via subsidies de boel repareren. Als het ETS werkt, hoeft u niets te doen. Bij een CO2prijs vanaf 40 euro per ton gaan lokaal alle registers open. Decentrale duurzame energie is dan veel rendabeler dan fossiele brandstoffen. Ieder dorp wordt dan zelfvoorzienend, zeker  nu de buffer-technologie exponentieel beter wordt. Stelt u zich eens voor wat dat met de economie van heel Nederland doet!

Nu kiest de regering echter voor grootschalige ingrepen zoals 18 miljard euro kostende windmolens op zee en even dure en grootschalige windprojecten op land. Heeft u zich wel eens afgevraagd naar wie al dit geld gaat en ten koste van wie dit gaat?

Om toch de lokale initiatieven een beetje tevreden te houden komt u met een postcoderooskorting die niet meer dan 10 miljoen euro per jaar mag kosten, waarvan de uitvoering onmogelijk is gemaakt door een stapeling van voorwaarden en waarvan de kosten via een opslag op de energiebelasting weer door de consument betaald worden. En passant ontkoppelt u de Energie Investeringsaftrek (EIA) van de SDE+ en geeft u aan dat salderen als geheel vanaf 2017 herzien zal worden. Hoe belangrijk vindt de regering de hulp aan die honderden lokale initiatieven nu echt?

 

Projectontwikkelaar of lokale gemeenschappen?

Een windmolen draait 15 procent rendement op geïnvesteerd vermogen (SDE+ 2014). Via de opslag duurzame energie, waarvan minimaal 50 procent door de burger wordt betaald, komen al deze miljarden nu voor 99 procent bij de grote energiebedrijven en projectontwikkelaars terecht. Zoals u weet zal de winst hierop ook weer via allerlei slimme belastingroutes afgeroomd worden en helaas valt de CO2-reductie ook nog eens weg binnen het ETS systeem. Daarmee doen al die miljarden van ons dus niks voor de lokale gemeenschappen.

In plaats van de postcoderoos zou de regering een SDE+-lokaalsubsidie speciaal voor VvE’s en coöperaties (en niemand uitzonderen) moeten instellen. Dit moet omdat de burger 50 procent van de energiebelasting en opslag duurzame energie betaalt. Begin deze maand gaven de netwerkbedrijven nog aan dat ons netwerk makkelijk 20 procent lokale invoeding aankan. Onze miljarden euros zijn dan erg goed besteed. Uw gemis aan energiebelasting krijgt u terug door minder faillissementen, meer werk, meer koopkracht, meer investeringen, meer innovatie, meer export en meer leefbaarheid.

 

Lef

Ik vraag van u: lef. Lef om het oude systeem los te laten, lef om de fossiele lobby terug naar huis te sturen, lef om in Europa het ETS te laten werken, lef om een echte decentrale duurzame energievisie te omarmen, lef om te erkennen dat zelfs zonne-energie rendabelere is dan fossiele brandstoffen als u het ETS laat werken en lef om al die burgers die mee willen helpen een kans te geven hun eigen Lokale Energie Feest (LEF) te bouwen.

 

Ik wens u veel wijsheid (en lef) bij uw afweging.

Martijn Messing


Reacties

Reacties

Jan Willem Wesseldijk 26/11/2013 13:44

Grootste zonnepark van Nederland in Gennep: de stekker eruit

Er komt voorlopig geen zonnepark van 28 ha op het bedrijventerrein De Brem in Gennep. De stemmingen in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2014 en het Nationaal Energieakkoord op 19 november jl. hebben dat duidelijk gemaakt. De beperkingen in de uitwerking van het Energieakkoord zijn op dit moment dusdanig, dat dit de conclusie moet zijn van de in opdracht van de Gennepse gemeenteraad uitgevoerde haalbaarheidsstudie Duurzaam Energiepark De Brem door de voor dit doel opgerichte stichting. In de vergadering van de commissie Ruimte en Economie van de Gennepse gemeenteraad op dinsdagavond 26 november zullen raad en commissie hiervan op de hoogte worden gesteld.

Op 18 februari van dit jaar heeft de Gennepse gemeenteraad, op voordracht van de raadsfracties van PvdA en VVD, unaniem besloten om een haalbaarheidsstudie te doen naar een duurzaam energiepark op bedrijventerrein De Brem in Heijen (gemeente Gennep). Het doel van het initiatief was tweeledig: ener-zijds bijdragen aan de transitie naar duurzaam opgewekte energie in ons land, anderzijds het rendabel maken van een onverkoopbaar bedrijventerrein dat zwaar op de gemeentebegroting drukt. Met financiële steun van de gemeente Gennep en de provincie Limburg is de Stichting Haalbaarheidsstudie duurzaam energiepark De Brem opgericht. Medio april heeft de stichting een werkconferentie georganiseerd voor deskundigen en geïnteresseerden uit Gennep en omstreken om het plan te bespreken. Uit de ruim 80 aanwezigen is een stuurgroep van zeven personen gevormd, die zich met veel enthousiasme over de technische en financiële aspecten van het zonnepark hebben gebogen.

De voornaamste conclusies van het onderzoek zijn:
– technisch is er geen enkele belemmering om een zonnepark van 28 ha, dat met 75.000 zonnepanelen een capaciteit heeft van ruim 19 megawatt, te vestigen op bedrijventerrein De Brem in Heijen; het is een realistisch en uitvoerbaar project;
– ook financieel is het project uitvoerbaar qua investeringskosten, opbrengst en financiering: er is een gezonde business case;
– de beperkingen waartoe de regering en het parlement bij de uitwerking van het Nationaal Energieak-koord hebben besloten, zijn dusdanig, dat het duurzame energiepark De Brem nu niet haalbaar is.

Het belangrijkste obstakel in het Energieakkoord is, dat het lokaal opwekken van duurzame energie – de basis onder de plannen voor De Brem – ingeperkt wordt door de zogenaamde viercijferige postcoderoos. Dit betekent dat de belastingvoordelen voor afnemers van duurzaam opgewekte energie alleen gelden voor hen die wonen in de viercijferige postcode van De Brem en de direct hieraan grenzende postcodegebieden. In een dunbevolkte grensregio als Noord-Limburg zou ruim de helft van de mogelijke afnemers moeten meedoen om een gezonde business case te hebben – dat moet als niet realistisch worden beschouwd.
Een tweede onoverkomelijke hindernis in het Energieakkoord is het gebrek aan zekerheid voor investeerders. Belastingmaatregelen kunnen in principe elk jaar teruggedraaid worden. Garanties langer dan zeven jaar waren voor de regering niet bespreekbaar. Banken zijn met een dergelijke kortdurende zekerheid niet bereid om risicodragend te investeren in een project als het duurzaam energiepark De Brem.
Ook het aanvragen van een Green Deal met het rijk heeft geen ruimte geboden. In een dergelijke Green Deal geeft de overheid geen geld, maar kan zij wel bepaalde regels versoepelen of tijdelijk buiten werking stellen, die de realisatie van duurzame projecten in de weg staan. Van het ministerie van Economische Zaken kwam een uiterst kort antwoord op de aanvraag: “het verruimen van de postcoderoos is nu niet opportuun”.

Terwijl het initiatief van de provincie Limburg alle steun en medewerking kreeg, blijkt de rijksoverheid dus de grootste belemmering te zijn om een grootschalig duurzaam energiepark te realiseren. Nu rest de initiatiefnemers slechts, al diegenen die het project met raad en daad terzijde hebben gestaan voor hun steun te bedanken.

Henk Daalder Windparken Wiki 19/11/2013 14:35

Tegelijkertijd krijgen bedrijven elk jaar 5 tot 10 miljard subsidie op hun fossiel energie verbruik.
Bijvoorbeeld door de korting op hun energiebelasting.
Er zijn minstens 63 regelingen voor deze vormen van subsidie, naast de SDE

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.