Flinke daling elektriciteitsprijzen verwacht

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 7 juni 2016 Energie+ 2016/2 371x gelezen

De komende jaren wordt nog een flinke daling van de elektriciteitsprijzen verwacht. Hoewel er ook prijsstuwende ontwikkelingen zijn, hebben de prijsdrukkende ontwikkelingen de overhand. Het betekent echter niet dat investeringen in duurzame energie onrendabel worden voor wie zich een weg weet te vinden in het woud aan subsidie- en fiscale regelingen. Dat maakt dat investeringen in duurzame energie, ook in het komende decennium nog sterk politiek afhankelijk zijn.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3

Pagina 1

Tekst Jan Willem Zwang, Greencrowd
De komende jaren wordt nog een flinke daling van de elektriciteitsprijzen
verwacht. Hoewel er ook prijsstuwende ontwikkelingen zijn, hebben de
prijsdrukkende ...
Tekst Jan Willem Zwang, Greencrowd De komende jaren wordt nog een flinke daling van de elektriciteitsprijzen verwacht. Hoewel er ook prijsstuwende ontwikkelingen zijn, hebben de prijsdrukkende ontwikkelingen de overhand. Het betekent echter niet dat investeringen in duurzame energie onrendabel worden voor wie zich een weg weet te vinden in het woud aan subsidie- en fiscale regelingen. Dat maakt dat investeringen in duurzame energie, ook in het komende decen- nium nog sterk politiek afhankelijk zijn. Flinke daling elektriciteitsprijzen verwacht D e komende jaren, in ieder geval tot ongeveer 2023 zal de elektriciteitsprijs waarschijnlijk blijven dalen. In de eerste plaats zijn er uiteraard de klimaatdoelstellin- gen waaraan invulling moet worden gegeven. Hierdoor worden de komende jaren nog heel veel duurzame energieproductiemiddelen bij- gebouwd. Zo worden alleen al in Nederland de komende jaren nog 3.500 MW aan wind-op- zee-kavels geveild. Dit gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen. Er is momenteel al overcapaciteit in de meeste landen, uitzonderingen zoals Belgi? daargelaten, en door de extra productiecapaci- teit komen de prijzen nog verder onder druk te staan. Daarbij worden er ook nog steeds fos- siele centrales bijgebouwd, zoals de nieuwe Uniper kolencentrale van 1.110 MW vermogen. In de tweede plaats is er de import van elektrici- teit uit omringende landen. Nederland had ooit de ambitie om exportland te worden, maar hierin heeft de overheid helaas gefaald, want per saldo zijn wij nog steeds importeur. Regel- matig import Nederland goedkopere elektrici- teit uit Duitsland en Noorwegen en exporteren we naar hetVerenig Koninkrijk (VK) en Belgi?. De komende jaren wordt de grenscapaciteit met Duitsland verder uitgebreid en wordt ook de verbinding met Denemarken gerealiseerd. Hier- door komt er nog meer, vooralsnog goedkopere elektriciteit op de markt, waardoor er een nog hogere prijsdruk ontstaat. Belgi? en hetVK heb- ben beiden de nodige uitdagingen in hun ener- gievoorziening, maar hier wordt hard aan gewerkt.Wanneer de Britse 3.200 MW kerncen- trale Hinkley Point aan het net gekoppeld wordt, gaat Nederland in ieder geval een stuk minder elektriciteit naar Engeland exporteren. In de derde plaats is er de vraag naar elektrici- teit. Deze is niet alleen gedaald door energie- zuinigere apparaten en zonnepanelen achter de meter, maar ook als gevolg van de economi- sche crisis. Flinke grootverbruikers zoals Aldel, Thermphos en Zalco zijn failliet gegaan, maar ook in de retailsector zijn de nodige bedrijven over de kop gegaan, zoals V&D en Perry Sport. Prijsstuwend Tegenover de prijsdrukkende ontwikkelingen staan ook enkele prijsstuwende ontwikkelin- gen. In de eerste plaats is er de uitfasering van de kern- en kolencentrales. In Duitsland moe- ten alle kerncentrales in 2022 dicht zijn en in Frankijk moet in 2025 25% van de huidige kerncentrales uitgefaseerd zijn. In Nederland worden op korte termijn nog zes kolencentra- les gesloten (van de vijf geplande is die van Delta al dicht en er komen er nog twee bij). En ook in Duitsland denkt men nu na over de slui- ting van kolencentrales. Toen Duitsland een paar jaar geleden bekend maakte dat ze de kerncentrales gingen sluiten, schoten de prij- zen meteen met 10% omhoog. In de tweede plaats is er de opkomst van elek- De komende jaren komt er veel windenergie bij in omringende landen. FotoEDF 10 Energie+ nr 2 juni 2016

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Dossier Communicatie

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.