Groeikansen door samenwerking

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

woensdag 15 maart 2017 Energie+ 2017/1 55x gelezen

De coöperatieve wereld is in ontwikkeling. Lokale energiecoöperaties werken samen met professionele partners, zowel uit de coöperatieve wereld als uit het bedrijfsleven. Soms gaat de samenwerking soepel terwijl het andere keren een moeizaam traject is. Wat maakt een samenwerking succesvol? Het samenwerkingsmodel van professor Austin onderzoekt deze vraag en laat zien dat een succesvolle samenwerking ook een leerproces inhoudt.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3

Pagina 1

productie
A
ls we het hebben over de energietran-
sitie is ??n ding duidelijk; er moet nog
een hoop gebeuren. In 2015 was 5,8%
van de energie in Nederland hernieuwbaar,
terwijl volgens het ...
productie A ls we het hebben over de energietran- sitie is ??n ding duidelijk; er moet nog een hoop gebeuren. In 2015 was 5,8% van de energie in Nederland hernieuwbaar, terwijl volgens het Energieakkoord in 2020 14% van de energie uit duurzame bronnen afkomstig moet zijn. Ook daarna moet het aandeel duurzame energie verder groeien zodat in 2050 de CO2-uitstoot met 80-95% gereduceerd is ten opzichte van 1990. Om dat te bereiken moeten er grote, zichtbare en onzichtbare veranderingen plaatsvinden. Het is een systeemverandering die effecten zal hebben op het straatbeeld en in het dagelijks leven van alle inwoners van Nederland. Nieuwe structuren, samenwerkingsverbanden, en Groeikansen door samenwerking Tekst Marloes Dignum en Ruud Schuurs Deco?peratievewereldisinontwikkeling.Lokaleenergieco?peraties werkensamenmetprofessionelepartners,zoweluitdeco?peratievewereld alsuithetbedrijfsleven.Somsgaatdesamenwerkingsoepelterwijlhet anderekereneenmoeizaamtrajectis.Watmaakteensamenwerkingsucces- vol?HetsamenwerkingsmodelvanprofessorAustinonderzoektdezevraag enlaatziendateensuccesvollesamenwerkingookeenleerprocesinhoudt. (machts)verhoudingen zullen ontstaan. Dat gaat niet zonder slag of stoot; bij dergelijke fun- damentele veranderingen liggen conflicten en onrust op de loer. Denk alleen al aan weerstan- den tegen de komst van windmolens. Tegelij- kertijd zien we in dit proces verrassende samenwerkingsverbanden en nieuwe werk- wijzen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden bij energieco?peraties. In2016teldeNederlandvolgensdeLokaleEner- gieMonitorvanHIERopgewekt313energieco?- peraties,eenstijgingvan51tenopzichtevan 2015.Alisdehoeveelheidenergiedieopdeze manierwordtopgewektnogbeperkt,hetiseen duidelijkgroeiendebeweging.Achterdezeco?- peratiesenhunprojectenliggenuiteenlopende samenwerkingen,vanburgersenanderepar- tijen.Hetresultaatiseenpluriformebeweging, waarmeeonderandereburgerszichingeorga- niseerdevormeennieuweroltoe-eigenen. Maarookanderemeergevestigdepartijen, zoalsenergieleveranciersenprojectontwikke- laars,hebbenregelmatigeenactieverolin lokaleenergieprojectenonderco?peratieve vlag.Zijkunnenproducten,kennis,ontwikke- lingscapaciteit,financieringennogveelmeer leveren.Iederesamenwerkingismaatwerk. Steedsmoetenerafsprakengemaaktworden metbetrekkingtotdeambitie,derolverdeling eneigendomsverhoudingen.Datiseenhele kluswaarbijerjuistdoordevernieuwingende grotediversiteitaanbelangenenachtergronden conflictenopdeloerliggen.Tochblijkenveel samenwerkingsverbandentotverderepro- jectrealisatieteleiden.Iniedergevalwordter doorallebetrokkenpartijenveelgeleerdvande zoektochtnaaroptimalesamenwerking.Dat bleekuitdepublicatieSamenSlagen,dieeind 2016opinitiatiefvanhetministerievanEcono- mischeZaken,eninsamenwerkingmethet RVO,HIEROpgewektisverschenen.Aande handvaneenaantalconcretesamenwerkings- 16 Energie+ nr 1 maart 2017

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Dossier Financiering

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.