Grondposities voor coöperaties

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 13 maart 2017 Energie+ 2017/1 79x gelezen

Lokale duurzame energie is van groot belang voor de realisatie van de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie. Dat werd in de in december gepubliceerde Energieagenda onderschreven. Decentrale energieprojecten worden in toenemende mate georganiseerd in zogenaamde coöperaties. Dit zijn ideale vehikels om duurzame energieprojecten met lokale binding te realiseren. Het blijkt echter vaak lastig om geschikte locaties voor deze energieprojecten te bemachtigen. Dit artikel beschrijft de juridische mogelijkheden van coöperaties bij het verkrijgen van grondposities.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3

Pagina 1

regelgeving
C
o?peraties hebben met name bij wind
projecten en bij zonneparken moeite
met het vinden van geschikte grond
posities. Dit komt door de toepassing van hui
dig beleid en regelgeving ...
regelgeving C o?peraties hebben met name bij wind projecten en bij zonneparken moeite met het vinden van geschikte grond posities. Dit komt door de toepassing van hui dig beleid en regelgeving maar ook omdat er niet veel grond beschikbaar is of omdat er andere plannen voor bestaan. Zowel centrale als decentrale overheden hechten waarde aan het betrekken van de burger bij duurzame energie en willen daarom graag samenwerken met co?peraties. Overheden ondervinden echter vaak juridische obstakels bij het steu nen van co?peraties bij het verwerven van Grondposities voor co?peraties Tekst Michel Chatelin en Koen de Weers, Eversheds Sutherland Lokaleduurzameenergieisvangrootbelangvoorderealisatievandedoel- stellingenvoorhetopwekkenvanduurzameenergie.Datwerdindeindecem- bergepubliceerdeEnergieagendaonderschreven.Decentraleenergieprojec- tenwordenintoenemendemategeorganiseerdinzogenaamdeco?peraties. Ditzijnidealevehikelsomduurzameenergieprojectenmetlokalebindingte realiseren.Hetblijktechtervaaklastigomgeschiktelocatiesvoordeze energieprojectentebemachtigen.Ditartikelbeschrijftdejuridischemogelijk- hedenvanco?peratiesbijhetverkrijgenvangrondposities. locaties voor het opwekken van duurzame energie. In samenwerking met Rijkswaterstaat, Rijks vastgoedbedrijf en ODE Decentraal heeft Eversheds Sutherland in opdracht van RVO een handreiking geschreven met de juridische mogelijkheden om co?peraties te steunen bij het verkrijgen van grondposities voor lokale duurzame energieprojecten. Aangezien het algemene juridische kaders betreft, zijn deze handreikingen ook relevant voor het verkrij gen van kleine en grote locaties en ook voor andere partijen dan co?peraties. Overheid Het aanbestedingsrecht wordt door overheden vaak gezien als een juridisch obstakel om met co?peraties samen te kunnen werken. Dit is echter niet altijd het geval. Ook binnen de grenzen van het aanbestedingsrecht kunnen co?pera ties gesteund worden bij het verwerven van locaties voor het opwekken van duurzame energie. Overheidsinstanties hebben daar toe verschillende instrumenten. Vooropgesteld dient te worden dat een een voudig of zuiver recht van opstal, erfpacht of verkoop van een stuk grond in beginsel niet aanbestedingsplichtig is. Het staat een gemeente of andere overheidsinstantie dan ook vrij om een recht van opstal of erf pacht te vestigen dan wel overheidsgrond teverkopenaaneenco?peratie.Overheden mogen bij het sluiten van een verkoop of huurovereenkomst op basis van hun publiekrechtelijke bevoegdheden eisen stellen. Als onder meer nadere voorwaar den worden gesteld aan het recht van opstal, de verkoop of verhuur, kan de 22 Energie+ nr 1 maart 2017

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.