Toekomstbestendige salderingsregeling

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

maandag 13 maart 2017 Energie+ 2017/1 1 reactie 417x gelezen

Salderen is voor het succes van zonne-energie in Nederland een belangrijk mechanisme. Maar de regeling staat ter discussie, omdat de inkomstenderving voor de overheid te groot zou worden. Volledige afschaffing van de regeling is volgens Frans Rooijers van CE Delft geen goed idee. Hij pleit dan ook voor het behouden van de salderingsregeling voor de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie. Het afschaffen van het salderen van de commodity vindt hij wel logisch.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3

Pagina 1

opinie
P
as de laatste vijf jaar is salderen een
belangrijke bijdrage gaan leveren aan
de realisatie van zonne-energiesyste-
men achter de meter. Het blijkt dat de huidige
groep die in ...
opinie P as de laatste vijf jaar is salderen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de realisatie van zonne-energiesyste- men achter de meter. Het blijkt dat de huidige groep die in zonne-energie heeft ge?nves- teerd een terugverdientijd van vijf tot negen jaar acceptabel vindt. Dit is door de prijsdalin- gen in combinatie met het salderen haalbaar. Duitsland heeft samen met China gezorgd voor een spectaculaire daling van de prijzen van zonnecelsystemen waardoor de prijs in enkele jaren is gehalveerd. En de verwachting is dat die prijsdaling nog zal doorzetten. Daar- mee wordt het voor nieuwe investeerders steeds rendabeler om te investeren in nieuwe panelen. Minister Kamp heeft de Tweede Toekomstbestendige salderingsregeling Salderen is voor het succes van zonne-energie in Nederland een belangrijk mechanisme. Maar de regeling staat ter discussie, omdat de inkomstender- ving voor de overheid te groot zou worden. Volledige afschaffing van de regeling is volgens Frans Rooijers van CE Delft geen goed idee. Hij pleit dan ook voor het behouden van de salderingsregeling voor de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie. Het afschaffen van het salderen van de commodity vindt hij wel logisch. Kamer gemeld dat het niet vanzelfsprekend is dat de huidige regeling blijft bestaan, maar het salderen is tot 2020 gegarandeerd. Onder salderen verstaan we de mogelijkheid die energiegebruikers hebben om elektriciteit aan het net te leveren als ze teveel zelf produce- ren. Dit verrekenen ze met hun elektriciteits- gebruik op andere momenten, zodanig dat ze dezelfde prijs betalen voor levering en afname en alleen over het nettoverbruik energie- belasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en btw betalen. Het salderen bestaat dus uit vier verschillende componenten. De meeste discussie gaat over het salderen van de energiebelasting, op dit moment 0,1004 plus de btw, bij elkaar 0,1215. Dat is ruim de helft van de elektrici- teitsprijs voor huishoudens. Als dat wegvalt, dan slaat dat een behoorlijk gat in de exploita- tie van zonnepanelen, want slechts een kwart van de elektriciteit uit de zonnecellen wordt direct gebruikt door de eigenaren, driekwart wordt dus tijdelijk `opgeslagen' in het elektrici- teitsnet. DaarnaastwordtdenunogbeperkteODE (0,0074in2017,0,009inclusiefbtw)gesal- deerd.Maarna2020isditeenrelevantbedrag vannaarverwachtingcirca0,05perkWh.De ODE-heffingisbedoeldomdeuitgavenaan SDE+,desubsidievoorhernieuwbareenergie,te dekken.Deenergiegebruikerbetaaltsinds2015 dekostenvanhernieuwbareenergie,totdietijd liepdatviadebelastingen.Enbijdeenergie- belastingenODEisdusookhetbtw-voordeel relevant.Hetbtw-bedragdatindesalderingeen rolspeeltisdusongeveer0,03perkWh. Tot slot wordt het salderen van de commodity belangrijk. Nu nog niet zo, want de prijs in de winter is vergelijkbaar aan die in de zomer, maar ook dat zal veranderen. Doordat er steeds meer zonne- en windenergie komt, gaat de prijs van elektriciteit sterker fluctueren. Als er veel Tekst Frans Rooijers, CE Delft 4 Energie+ nr 1 maart 2017

Reacties

Reacties

N van Dam 28/03/2017 11:56

Dit artikel is m.i. gebaseerd op een denkfout. Een teruggeleverde kWh wordt niet öpgeslagen" in het net maar gaat via de weg van de minste (electrische) weerstand naar de naaste buren die er de volle prijs voor betalen aan hun energieleverancier inclusief belastingen. De overheid derft dus slechts de belasting over de kW uren die de zonnepaneel eigenaar zelf gebruikt en dat lijkt mij terecht.

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.